KE001122
KE
KE 001122

Lam Ka-Chun

  player detail
  POTW
   position
   Top Laner
   Honer
   N/A