CTRCacon
CTR
CTR Cacon
VN

Lê Hà Bâo Anh


  player detail
  POTW
   position
   Jungler
   Honer
   N/A