SGBShogun
SGB
SGB Shogun
VN

Văn Huy Nguyễn

player detail
POTW
    position
    AD Carry
    Honer
    N/A