NGXPabu
NGX
NGX Pabu
AU

Pavone Jackson

  player detail
  POTW
   position
   Jungler
   Honer