VKE
VKE
VKE
Vikings Esports
  Player
  Team Information
  lol-park.png
  VKE
  Vikings Esports
  Division
  VCS
  Region
  VN
  Vietnam
  Awards
  N/A
  Honer History