VIT
VIT
VIT
Team Vitality
Player
Team Information
lol-park.png
VIT
Team Vitality
Division
LEC
Region
FR
France
Awards
N/A
Honer History